Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden BOXunBOX
GTST magazine

1. Definities
De in deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis zoals hieronder in dit artikel gedefinieerd.

1.1. Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

1.2. Bestelprocedure: de procedure, die Besteller doorloopt op de Website, om een Product te bestellen.

1.3 BOXunBOX: een handels- en merknaam van Link Marketing Communicatie BV (KVK 30125099). De Overeenkomst wordt door Besteller aangegaan met BOXunBOX, gevestigd aan de Maliebaan 98 te (3581CZ) Utrecht. BOXunBOX is bereikbaar per mail: info@gtstmagazine.nl

1.4. Besteller: de besteller van het op de Website aangeboden Product.

1.5. Overeenkomst: overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van het Product.

1.6. Partijen: BOXunBOX en Besteller gezamenlijk.

1.7. Website: de website van BOXunBOX: www.gtstmagazine.nl.

1.8. Product: door BOXunBOX op de Website aangeboden zaken - meer in het bijzonder boxen -, die Besteller op de Website kan orderen.

2. Toepasselijkheid
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op alle bestellingen en overeenkomsten die tussen Partijen tot stand komen.

2.2. De Besteller die eenmaal op basis van deze Algemene Voorwaarden met BOXunBOX heeft gecontracteerd, aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op latere overeenkomsten tussen Partijen.

3. Totstandkoming Overeenkomst
3.1. Tussen Partijen komt een Overeenkomst tot stand op het moment dat Besteller middels het volledig en correct invullen van BOXunBOX Bestelprocedure een Product op de Website bestelt.

4. Prijs
4.1. Prijzen zoals genoemd op de Website zijn in Euro’s en inclusief btw. De genoemde prijzen zijn inclusief verzendkosten, tenzij anders weergegeven.

4.2. Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

5. Betaling
5.1. Voor de betaling kan Besteller uitsluitend gebruik maken van de door BOXunBOX aangeboden betalingsmogelijkheden.

5.2. Bij een niet ontvangen betaling, bijvoorbeeld door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens ontoereikend saldo op de betreffende rekening, wordt het bestelde Product niet geleverd.

6. Bezorgtermijn
6.1. Besteller ontvangt na het volledig voltooien van de Bestelprocedure het Product binnen maximaal drie (3) maanden op het door Besteller ingevulde adres. 

De leverdatum zal bij benadering in de bevestigingsmail vermeld worden.

6.2. Besteller ontvangt na het volledig voltooien van de Bestelprocedure een bevestigingsmail. Besteller ontvangt ter bevestiging tevens een e-mail op het moment dat het Product verzonden is.

7. Annulering en terugbetaling
7.1. Na de aankoop van het Product heeft Besteller de mogelijkheid om de Overeenkomst zonder opgave van redenen gedurende veertien (14) dagen na de dag van bestellen te ontbinden. Indien Besteller gebruik maakt van dit annuleringsrecht, betaalt BOXunBOX het betaalde bedrag terug aan Besteller met dezelfde betaalmethode die Besteller gebruikt heeft om BOXunBOX te betalen.

Uitzondering hierop is oa een los magazine. Hierbij geldt geen bedenktijd.

7.2. Besteller oefent het annuleringsrecht uit door contact met BOXunBOX op te nemen vóór het verstrijken van de annuleringstermijn. Besteller kan contact met de klantenservice opnemen, door een e-mail te sturen naar info@gtstmagazine.

8. Klachtenregeling
8.1. Indien en voor zover er sprake is van een klacht neemt Besteller contact op met BOXunBOX, welk contact eveneens per e-mail kan: info@gtstmagazine.nl .

BOXunBOX staat altijd klaar om te luisteren naar de klacht van Besteller.

9. Aansprakelijkheid
9.1. BOXunBOX is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig nakomen van haar verplichtingen, wanneer dit feit is veroorzaakt door gebeurtenissen buiten haar controle (overmacht).

9.2. Onder overmacht valt elke actie, gebeurtenis of ongeval buiten de controle van BOXunBOX. Dit omvat het volgende:

9.2.1. Stakingen, uitsluitingen of andere professionele acties;

9.2.2. Burgerlijke onrust, rebellie, invasies, terroristische aanslagen of dreiging van terroristische aanvallen, oorlog of dreiging van een oorlog;

9.2.3. Brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, epidemieën of andere natuurrampen;

9.2.4. Onmogelijk gebruik van spoorwegen, luchtvervoer, auto of ander openbaar of particulier vervoer;

9.3. De uitvoering van de Overeenkomst wordt geacht te worden verlengd met de periode waarin de overmacht voortduurt. BOXunBOX zal redelijkerwijs inspanningen leveren om de overmachtstoestand te beëindigen, of om een oplossing te vinden waarbij de levering, ondanks de overmacht, alsnog uitgevoerd kan worden.

10. Websites van derden
10.1. Deze website kan links bevatten naar websites die worden beheerd door een van de partners, adverteerders, gelieerde ondernemingen of andere derde partijen. Houd er rekening mee dat BOXunBOX niet verantwoordelijk is voor de inhoud van dergelijke websites of voor de goederen en/of diensten die daar worden aangeboden.

11. Intellectuele Eigendomsrechten
11.1. BOXunBOX is houder of licentienemer van alle intellectuele eigendomsrechten op materialen, teksten, beeldmateriaal dat op de website is geplaatst. Deze rechten en materialen zijn auteursrechtelijk beschermd.

11.2. Het is toegestaan om een kopie of download van pagina’s op de website af te drukken voor persoonlijk gebruik. Echter, het gebruik van (een deel van) haar auteursrechtelijk beschermd materiaal voor commerciële doeleinden, zonder een licentie van BOXunBOX of haar licentiegevers, is niet toegestaan.

11.3. Zodra Besteller staat ingeschreven, verkrijgt BOXunBOX daarmee het onherroepelijk recht om te citeren uit opmerkingen over (het Product van) BOXunBOX die Besteller op de website, blog of social media vermeldt.

12. Wijzigingen
12.1. BOXunBOX behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden periodiek te herzien. Het verdient dan ook aanbeveling om deze Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen.

13. Geschillen en Toepasselijk Recht
13.1. Op de Overeenkomst en op alle eventuele andere verbintenissen tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing.